Có phải quý vị có vấn đề pháp lý?/Have a legal problem?

Everyday-Law (Luật pháp Hàng ngày) giúp người dân Bang Victoria hiểu luật pháp và hệ thống pháp lý của mình. Trang mạng này do Victoria Law Foundation (Tổ chức Luật pháp Bang Victoria) xây dựng. Victoria Law Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bởi Legal Services Board Public Purpose Fund (Quỹ vì Mục đích Công chúng thuộc Ủy ban Quản lý Dịch vụ Pháp lý).

Nếu quý vị có vấn đề pháp lý, thì Everyday-Law là một địa chỉ đúng để bắt đầu. Chúng tôi giải thích bằng ngôn ngữ của quý vị về các dịch vụ luôn sẵn có cho quý vị. Các dịch vụ này đều miễn phí hoặc có phí tổn thấp.

Victoria Legal Aid hay một community legal centre (trung tâm pháp lý cộng đồng) có thể cung cấp miễn phí cho quý vị lời khuyên pháp lý hay các thông tin pháp luật bằng ngôn ngữ của quý vị. Nếu họ không thể giúp quý vị được, họ thường sẽ có khả năng tìm ai đó có thể giúp được.

Victoria Legal Aid

Victoria Legal Aid cung cấp thông tin và hướng dẫn pháp luật miễn phí cho người dân Bang Victoria. Victoria Legal Aid còn cung cấp lời khuyên và có thể tài trợ cho việc đại diện pháp lý, chú trọng đến những người có lợi tức thấp và những người gặp bất lợi.

Dịch vụ Legal Help (Trợ giúp Pháp lý) qua điện thoại của Victoria Legal Aid là một nơi tốt để bắt đầu tìm hiểu các cách giải quyết vấn đề pháp lý của quý vị. Quý vị có thể nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ của quý vị.

Victoria Legal Aid còn có văn phòng tại hầu hết các khu vực đô thành cũng như vùng miền, và có luật sư, những người cung cấp sự giúp đỡ trong nhiều cấp tòa án, một số bệnh viện, nhà tù và trung tâm giam giữ.

Victoria Legal Aid
350 Queen Street
Melbourne, Vic 3000
www.legalaid.vic.gov.au

Để nhận được lời khuyên pháp lý miễn phí bằng ngôn ngữ của quý vị, quý vị có thể:

  • gọi đến dịch vụ Legal Help qua điện thoại ở số 1300 792 387 và yêu cầu thông dịch viên​
  • gọi đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) ở số 131 450 và yêu cầu được nối máy với dịch vụ Legal Help của Victoria Legal Aid ở số điện thoại 1300 792 387.
  • gọi đến đường dây ngôn ngữ trực tiếp dành cho tiếng Việt ở số (03) 9269 0391.

Các community legal centre

Các community legal centre (trung tâm pháp lý cộng đồng) cung cấp cho công chúng lời khuyên, thông tin và sự đại diện pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề pháp lý khác nhau. Các community legal centre giúp những người có lợi tức thấp và những người gặp bất lợi, chú trọng đến những người không có nơi nào khác để đến để được giúp đỡ. Một số trung tâm cung cấp sự giúp đỡ về nhiều vấn đề khác nhau cho những người sống, làm việc hay học tập trong một khu vực cụ thể nào đó, trong khi một số trung tâm khác lại chuyên về một lĩnh vực luật pháp cụ thể nào đó hoặc giúp đỡ về các nhu cầu cụ thể.

Federation of Community Legal Centres (Liên đoàn các Trung tâm Pháp lý Cộng đồng) là một tổ chức cao nhất của tất cả các trung tâm. Họ có thể giúp quý vị tìm trung tâm pháp lý cộng đồng thích hợp nhất cho vấn đề của quý vị.

(03) 9652 1500
www.fclc.org.au/find_a_clc.php

Để nhận được lời khuyên pháp lý miễn phí bằng ngôn ngữ của quý vị, quý vị có thể:

  • gọi đến trung tâm pháp lý cộng đồng địa phương của quý vị và yêu cầu thông dịch viên​
  • gọi đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) ở số 131 450 và yêu cầu được nối máy với trung tâm pháp lý cộng đồng địa phương của quý vị.

Các dịch vụ đặc biệt bằng tiếng Việt

Victoria Legal Aid và các community legal centre cung cấp dịch vụ cho tất cả người dân Bang Victoria, trong đó có những người nói ngôn ngữ của quý vị. Còn có một dịch vụ đặc biệt bằng ngôn ngữ của quý vị.

Brimbank Melton Community Legal Centre (Trung tâm Pháp lý Cộng đồng Brimbank Melton)

Brimbank Melton Community Legal Centre cung cấp một buổi hội thảo miễn phí mỗi ba tháng một lần để giúp đỡ những người Việt đang xin ly hôn và cần sự giúp đỡ để điền mẫu đơn xin ly hôn. Các buổi hội thảo này được tổ chức tại Thư viện Sunshine. Để biết chi tiết về buổi hội thảo sắp tới và để đặt chỗ, xin điện thoại đến Brimbank Community Legal Centre ở số (03) 8312 2020.

St Albans Office
Phòng 3, Lầu 1, Main Road West
St Albans, Vic 3021
(03) 8312 2020
www.communitywest.org.au

This page was last updated on December 16, 2015