lëŋ wɛt löŋ jör yïn?/Do you have a legal problem?

Löŋ akolkol eben ɣa kony Victorian bïïk löŋ deetic ku tɛ ye keek luui thiin. Ɣön wël (website) acï looi Jök Löŋ Victoria (Victoria Law Foundation), akutnhom cie- wïc-ariöp aye yiëk wëu ee Löŋ Loiloi Akutnhom Luɔ̈i Kony.

Ku na leŋ wɛt löŋ jör, löŋ akölaköl ben yen e tɛ pɛ̈th bi yïn jɔ̈k thin. Ɣök ɣa yïn kuɛny yic loiloi tɔu tɛnë yïn thuɔŋdu ku kek acïn yic ariöp kua wëu-liik.

Kuɔ̈ny Löŋ Victoria aye tɛn Community Legal Centre aleu bi yïn wɛ̈ɛ̈t löŋ ke cïn ariöp aye wëël ke tɔu thuɔ̈ŋdu. Ku na cïïk yï köny, keek aleu bïk raan dɛt leu bï kuɔ̈ny wïc.

Kony Löŋ Victoria (Victoria Legal Aid)

Köny löŋ Victoria ee gɛm wëël löŋ cïïn ariöp ku piööc tɛne Victorians eben. Yen aya ɣe wëët gam ku aleu bi wëu raan kääc ke yïïn cuat piny, ku ke kɔc wën liik wëu ken bɛn yiic ku aleŋ käk bäŋ keek.

Köny löŋ Victoria aleu bi kɔc kuɔny wɛt löŋ jöör ke rilic apɛi, riëŋ baai, gëëlgëël meth ku tɔŋ baai, kook, wëu akuma, piäl nhom, tiɛ̈l, muöknhom ku määc käŋ, jïïr ku kääny.

Köny löŋ Victoria kuɔ̈ny löŋ ye looi telpun yic ɣe tɛ pɛth jɔ̈k leu bi yïn ye yök thiin ye keda leu bi yïn löŋdun jöör leu. Yïn aleu ba jam kek raantok ɣe thuöŋ kawaja aye thuɔ̈ŋdun rot.

Köny löŋ Victoria aya aleŋ makatab gɛ̈ɛ̈u wën dit yic ku ɣɔ̈ɔ̈n kɔ̈ɔ̈k aɣer ku määmi ɣe kuɔ̈ny gam luök juëc yic, bɛ̈ɛ̈i akïïk kɔ̈k, kɛrkon yic ku ɣɔ̈ɔ̈n mɛ̈ɛ̈cmɛ̈ɛ̈c yic.

Tɛne Köny löŋ Victoria (Victoria Legal Aid)
350 Queen Street,
Melbourne 3000
www.legalaid.vic.gov.au

Ku ba yök wët löŋ cïn yic ariöp thuɔ̈ŋdun, yïn aleu:

  • yuöp tɛne kuöny löŋ luɔ̈i telpun tɛn 1300 792 387 ku thiëc raan athöök​
  • yuöp tɛn wɛ̈ɛ̈r wëël ku wɛ̈ɛ̈r thöök looi Translating and Interpreting Service (TIS) tɛn 131 450 ku thiëc bi yïn tuöm thook tɛne Köny löŋ Victoria löŋ kuɔny ye looi telpun 1300 792 387.

Community Legal centres

Community legal centres ɣe wëët löŋ gam ke cïn ariöp, lɛk wëël ku kɛ̈ɛ̈c kek bääi kejuäc löŋ jör yic. Community legal centres akony kɔc wen lik wëu kek ye ka ke yök ku kɔc wen leŋ käk dhɛl kek, ku luui kek kɔc wen cïn tɛden dɛt leu bi kek lɔ thin bi ke kony. Ɣɔ̈n kony kɔk juëc yïc jör tɛne kɔc wën rɛɛr, alui aye kuën ka tɛden wen kuën ke looi, ku kɔc kɔ̈k aŋic löŋ loi thok aye bïk yïn kony ke wïc.

Akutnhom dit Community Legal Centres yen Makatab tɛne ɣön luɔi yic eben. Kek aleu bïk yïn kony ba yök tɛ pɛth wen Community Legal Centre wɛt löŋdun jör yïn.

(03) 9652 1500
www.fclc.org.au/find_a_clc.php

Ku ba yök wëët löŋ ke cïn ariöp ee thuɔ̈ŋdu, yïn ale

  • yuöp akutdun community legal centre ku thiëc raan kɔc waar thöök
  • yuöp tɛn wɛ̈ɛ̈r wëël ku wɛ̈ɛ̈r thöök looi Translating and Interpreting Service (TIS) tɛn 131 450 ku thiëc bi yïn tuöm thok kek akut pandun community legal centre.

Loiloi loi thook

Victoria Legal Aid ku Community Legal Centres aye luui loiloi tɛne Victorians eben agut ci kɔc jäm thuɔŋdu. Kë mɛɛt thin aya, aleŋ loiloi loi thok atɔu tɛne kɔc ci ɣët Australia ya abiköök aye vitha bïi aɣer.

Footscray Community Legal Centre

Footscray Community Legal Centre ee lui löŋ looi thook ku bï wëët gaam cïn ariöp kony kɔc ci ɣëët Australia ke ye abiköök aye ci yiëk athor kɔc kat bɛ̈ɛ̈i keen. Yuöp ba mat ye nɛn bi yin bɛn.

Level 1, 72 Buckley Street,
Footscray, Vic 3011
(03) 9689 8444
http://www.westjustice.org.au/

This page was last updated on March 13, 2018